เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ ได้มีมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพ... (ดู : 319)
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ... (อ่าน : 208)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (อ่าน : 319)
สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน : 648)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 178)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย แ... (อ่าน : 368)
 
ทต.ทุ่งลาน : งบทดลอง เดือน ม.ค.59
ทน.สงขลา : "Happy Valentine's Day"...
ทน.สงขลา : ประกาศเตือนภัยจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ทม.ปาดังเบซาร์ : แผนผังจัดงานปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
ทน.สงขลา : ฮาลาลสตรีท (Halal Street)
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อ... (อ่าน : 168)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูม... (อ่าน : 119)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่องกำหนดวัน เวลาตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลู... (อ่าน : 444)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่องกำหนดวันเวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนค.ส... (อ่าน : 560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน... (อ่าน : 450)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 781)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,877)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,342)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,007 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,593)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : ทางเข้าบ้านไม่มี 14 ปีแล้ว (อ่าน 274)
ทต.พะวง : สัตว์ร้ายเข้ามาในบ้านควรติดต่อหมายเลขใด (อ่าน 271 : ตอบ 1)
อบต.เกาะยอ : สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 267)
ทม.คอหงส์ : ย่างเข้าเดือนที่4 (อ่าน 453 : ตอบ 3)
ทม.คอหงส์ : หลุมมหาสนุก... (อ่าน 527 : ตอบ 3)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation