องค์ความรู้โรค มือ เท้า ปาก
          ด้วยปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ปี 2558 ส่วนใหญ่พบทั้งวัยเด็กเล็กและเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่อาการข... (ดู : 1,010)
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 308)
ขยายเวลาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (อ่าน : 305)
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ (อ่าน : 409)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2559 (อ่าน : 431)
องค์ความรู้โรค มือ เท้า ปาก (อ่าน : 1,010)
 
อบต.เขามีเกียรติ : เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปริง หมู...
ทน.สงขลา : ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ...
ทม.สิงหนคร : โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม โรงเรียนเทศบาลสิงหนคร ๑ บ้านยางงาม
อบต.สะกอม(จะนะ) : ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการวาง...
ทต.คลองแงะ : แผนการให้ความรู้ "โรคไข้เลือดออก"
 
 
 
 
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างเสาธง พร้อมฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ต.... (อ่าน : 340)
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง วางท่อจ่ายน้ำ พี.วี.ซี.(ท่อเมนประปาหมู่บ้าน) บ้านทุ่งบัว ม.1 (อ่าน : 269)
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง วางท่อจ่ายน้ำ พี.วี.ซี.(ท่อเมนประปาหมู่บ้าน) บ้านยางทอง ม.5 (อ่าน : 171)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาย... (อ่าน : 317)
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายจ... (อ่าน : 324)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 32)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 829)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,917)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,379)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,043 : ตอบ 1)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้สำนักงาน (อ่าน 90)
ทม.คอหงส์ : Loose galleries (อ่าน 131)
ทม.คอหงส์ : Mature position (อ่าน 136)
อบต.ระวะ : kdhrz (อ่าน 54)
ทม.คอหงส์ : csolz (อ่าน 139)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation