ประกาศ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
               ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ มีข้อราชการเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหลมหาด-บ้านยางทอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 5 การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต... (ดู : 679)
 
 
 
 
คำแนะนำการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (อ่าน : 487)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (อ่าน : 481)
สถานการณ์ขยะของไทย (อ่าน : 212)
รณรงค์การคัดแยกขยะ (อ่าน : 290)
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2559 (อ่าน : 681)
 
ทต.จะนะ : ขยายเวลารับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559
อบต.บ่อดาน : การประมูลให้เช่าห้องแถว หมู่ที่ 6
ทต.บ่อตรุ : ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
อบต.ระวะ : ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ทม.เขารูปช้าง : ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พ...
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกร... (อ่าน : 202)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศาลากลางบ้า... (อ่าน : 226)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสี-คลอง... (อ่าน : 197)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างท่อ... (อ่าน : 767)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูม... (อ่าน : 158)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 3)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 789)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,883)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,349)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,018 : ตอบ 1)
 
 
 
ทม.คอหงส์ : รถทุกขยะเล็กเทศบาลคอหงษ์ขับซิ่ง (อ่าน 141)
ทม.คอหงส์ : รถทุกขยะเล็กเทศบาลคอหงษ์ขับซิ่ง (อ่าน 137)
ทม.คอหงส์ : รถทุกขยะเล็กเทศบาลคอหงษ์ขับซิ่ง (อ่าน 149 : ตอบ 1)
อบต.ปริก : เครื่องพิมพ์เช็ค (อ่าน 137)
ทม.สิงหนคร : เครื่องพิมพ์เช็ค (อ่าน 137)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation