ประกาศ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
               ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ มีข้อราชการเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านแหลมหาด-บ้านยางทอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6- หมู่ที่ 5 การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต... (ดู : 910)
 
 
 
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2559 (อ่าน : 265)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในการออกเสียงประชามติ (อ่าน : 315)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน : 188)
คำแนะนำการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 (อ่าน : 721)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (อ่าน : 714)
 
ทน.สงขลา : เชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลฯ ครั้งที่ 17 วันที่ 30 พ.ค. 59
ทต.คูหาใต้ : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่ง...
ทต.คูหาใต้ : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 :ขั้นตอนออกใบอนุญาต...
ทต.คูหาใต้ : การแจ้งถมดิน
ทต.คูหาใต้ : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 
 
 
 
 
 
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมยาง ... (อ่าน : 251)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการวางท่อกลม คสล.แนวคูระบายน้ำ ... (อ่าน : 234)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกร... (อ่าน : 372)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายศาลากลางบ้า... (อ่าน : 241)
ประกาศอบต.เกาะใหญ่ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสี-คลอง... (อ่าน : 211)
 
 
 
 
 
โครงการที่อบต.ทำ (อ่าน 7)
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 793)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,887)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,352)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,021 : ตอบ 1)
 
 
 
อบต.ป่าชิง : รับโอนย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธา (อ่าน 153)
ทต.พะตง : สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (อ่าน 145)
อบต.ปริก : เครื่องพิมพ์เช็ค (อ่าน 148)
ทต.ปริก : เครื่องพิมพ์เช็ค (อ่าน 150)
ทม.คอหงส์ : ร้องเรียนรถเก็บขยะของเทศบาล ซอยลุงผุดอุทิศ ไม่เคารพกฎจราจร (อ่าน 1,073)
 
 
 ระบบเจ้าหน้าที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-536357 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation