ประกาศ เปิดประชุมสภา อบต.เกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2558
     ประชาสัมพันธ์ การเปิดประชุมสภา อบต.เกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 มีกำหนด 10 วัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) (ดู : 139)
 
 
 
 
ประกาศ เปิดประชุมสภา อบต.เกาะใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2558 (อ่าน : 139)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำ... (อ่าน : 788)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 (อ่าน : 2,644)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก่า (ช่วงที่ 2) บ้า... (อ่าน : 2,568)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน : 469)
 
อบต.รำแดง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที...
อบต.รำแดง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเดินท่อเมนต์ประปาใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านนอก ตำบลรำแดง
ทต.น้ำน้อย : เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรืมเหล็ก ซอยเขา...
ทต.บ้านไร่ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง...
ทน.สงขลา : เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ครั้งที่ 16 และงานสมโภชทว...
 
 
 
 
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือค่ารถรับ- ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป... (อ่าน : 185)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหา... (อ่าน : 179)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมบ่... (อ่าน : 152)
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต... (อ่าน : 802)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อ ... (อ่าน : 388)
 
 
 
 
 
สง.สด.จว.อ.ท.(มทบ.๑๓) (อ่าน 556)
ขอเชิญอบรมจัดทำราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ 2555 วันที่ 22-26 เมษายน 56 นครศรีธรรมราช (อ่าน 1,684)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 2,131)
อยากให้พัฒนาคูหรือสายน้ำ ม.๕ (อ่าน 1,846 : ตอบ 1)
อบต.เกาะใหญ่ (อ่าน 2,302)
 
 
 
ทต.ท่าช้าง : ขอแนะนำเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ (อ่าน 138)
อบต.เกาะยอ : ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการค่ะ (อ่าน 1,151)
ทม.คอหงส์ : เรื่อง เปลี่ยนเลขที่บ้าน (อ่าน 8,789)
ทต.พะวง : กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ่าน 5,642)
อบต.เกาะยอ : กรมพลศึกษา สัญจรลงใต้ อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา (อ่าน 4,007)
 
 
 


ระบบเจ้าหน้าที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
โทร./โทรสาร 074-396717 E-mail : info@kohyai.go.th
©Copyright 2006.kohyai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation